پشه پران بادگیر کاپوت

پشه پران کاپوت یا بادگیر درب موتور

پشه پران یا سنگ پران خودرو که بادگیر کاپوت یا درب موتور نیز گفته می شود به منظور محافظت درب موتور خودرو در برابر سنگ ریزه و سایر اشیای ریز می باشد.

ادامه مطلب